Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy ciaoragazz.pl na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z nia 27 kwietnia w2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c., zwana dalej Ciao ragazzi.
 3. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 4. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub reprezentujących osoby prawne
 5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujący sposób:
  1. w przypadku rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez założenie Konta Użytkownika w celu korzystania z wszystkich funkcji systemu zamawiania posiłków lub rezerwacji stolika
  2. w przypadku składania zamówienia na dostawę lub odbiór posiłku bez rejestracji konta
  3. w przypadku wyrażenia woli przez Użytkownika co do pobrania udostępnionych materiałów lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem na podstawie odpowiednich formularzy – w celu realizacji działań handlowych i marketingowych przez serwis na podstawie wyraźnie przekazanej przez Użytkownika zgody
 6. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku Rejestracji w Serwisie lub w przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji:
  1. Cel przetwarzania
   1. Celem przetwarzania jest udostępnienie użytkownikowi możliwości złożenia zamówienia i przeprowadzenia procesu dostawy posiłku lub rezerwacji stolika
   2. Kategorie i zakres danych
    1. adres e-mail;
    2. imię i nazwisko;
    3. numer telefonu;
    4. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
  2. Odbiorcy danych
   1. pracownicy T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. uprawnieni do przetwarzania danych oraz
   2. podmioty zewnętrzne których usługi są niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu zamówień online, w szczególności usługodawcy przetwarzający płatności online
  3. Prawa zarejestrowanego użytkownika w odniesieniu do danych
   Zarejestrowany użytkownik ma prawo do:
   1. żądania sprostowania,
   2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych o
   3. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 7. Okres przechowywania danych
  1. Dane Użytkownika Zarejestrowanego w serwisie lub dokonującego zamówienia bez rejestracji przechowywane są na okres realizacji zamówienia (tj. usługi gastronomicznej) oraz przez czas wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy a także ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego    
 8. Zarejestrowany użytkownik lub użytkownik który dokonał zamówienia bez rejestracji ma prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 9. Źródłem skąd pozyskiwane są dane jest formularz wypełniany przez użytkownika
 10. Administrator nie dokonuje profilowania danych
 11. Wszelkie życzenia co do zmiany statusu danych osobowych należy zgłaszać do ADMINISTRATORA na adres email biuro@ciaoragazzi.pl
 12. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku wypełniania formularzy dających dostęp do materiałów nieodpłatnych lub lub wyrażenia prośby o kontakt z serwisem Użytkownik podaje następujące dane:
  1. Cel przetwarzania
   1. Celem przetwarzania jest udostępnienie użytkownikowi możliwości pobrania lub otrzymywania materiałów informacyjnych a także przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych i promocyjnych
  2. Kategorie i zakres danych
   1. adres e-mail;
   2. imię i nazwisko;
   3. numer telefonu;
  3. Odbiorcy danych
   1. pracownicy T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. uprawnieni do przetwarzania danych  
  4. Prawa użytkownika który wypełnił formularz kontaktowy lub podał dane w celu uzyskania dostępu do materiałów dodatkowych
   1. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do żądania sprostowania,
   2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych o
   3. do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  5. Okres przechowywania danych
   1. Dane użytkownika zainteresowanego materiałami informacyjnymi lub zainteresowanego kontaktem ze strony T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. przechowywane są przez okres do momentu wycofania uprzednio danej zgody na ich przetwarzanie.
  6. Użytkownik ma prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
  7. Źródłem skąd pozyskiwane są dane jest dany formularz wypełniany przez użytkownika
  8. Administrator nie dokonuje profilowania danych
 13. Administrator Danych przekazuje osobie, która wnioskuje o przekazanie dotyczących jej danych osobowych kopię danych podlegających przetwarzaniu. Administrator Danych na wniosek osoby, której dane dotyczą, przekazuje dane osobowe pozyskane od tej osoby,  do wskazanego przez nią Administratora Danych.
 14. Na podstawie  art. 21 pkt 1,2 i 3 RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, dotąd przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator Danych zapewnia możliwość wyrażenia sprzeciwu w taki sam sposób, w jaki pozyskuje zgodę na przetwarzanie danych (za pośrednictwem strony internetowej Administratora).
 15. Z chwilą wniesienia sprzeciwu o którym mowa w pkt c), osoby przetwarzające dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia a także sam Administrator Danych Osobowych, prowadzą działania zmierzające do niezwłocznego zaprzestania dalszego przetwarzania danych osoby, która złożyła sprzeciw. Nadto podejmowane są działania zmierzające do pseudonimizacji danych osobowych takiej osoby lub do usunięcia takich danych, jeśli nie zabrania tego odrębny przepis prawa.
 16. Dane osoby, która wniosła sprzeciw co do dalszego przetwarzania są usuwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia sprzeciwu. Osoba wnosząca sprzeciw jest informowana o usunięciu jej danych z systemu.
 17. Niezależnie od zapisów pkt 11 dane osobowe są usuwane zawsze po ustaniu okresu, jaki Administrator przewidział dla ich przetwarzania i jaki został podany osobom w klauzuli informacyjnej.
 18. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 19. Mechanizm cookies, adres IP
  1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.
  2. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. wykorzystuje dwa typy plików cookies
  3. cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
  4. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały
  5. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  6. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:
   1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
   2. popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
   3. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
   4. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
   5. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu za pośrednictwem chatu (administrator cookies zewnętrznego: LiveChat Inc. z siedzibą w USA)
  7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub Strona 3/5 wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  8. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 20. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 21. Dostęp do danych
  1. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie.
  2. Osoby niezarejestrowane w serwisie które przekazały swoje dane w celu realizacji zamówienia  mogą zgłosić chęć dokonania zmian lub usunięcia danych na adres biuro@ciaoragazz.pl. Dokonanie usunięcia danych będzie możliwe niezwłocznie po ustaniu warunków opisanych w
 22. Zabezpieczenia
  1. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
  2. Dane osobowe w T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w skrócie RODO
  3. W przypadku gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła” podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
  4. RESTAURACJA nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną
 23. Zmiany Polityki Prywatności
  1. T&T Tomasz Kmak Tomasz Suchorzepka s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej
  2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@ciaoragazz.pl
u

find

don peppe’s
location near

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tincidunt, nisl et aliquet molestie, mi orci tincidunt velit.

  Or call us and order in:

  +381 065 666 6666

   

  This will close in 20 seconds